ZERECLOR CORPORATION

เราคือผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

創業20年)工業用各種潤滑油專業又一力一

 
 
บริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 
             บริษัทซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี 1997 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นในภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งมีโรงงานผลิตและห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย ตั้งอยู่ที่เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ผลิต ได้รับการรับรองระบบบริหาร  ISO : 2015
              บริษัทฯ มีเป้าหมายในการให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่ท่านคาดหวังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ดีที่สุด รวมถึงเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา เราขอให้สัญญา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโต รักษาและพัฒนามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของท่านอย่างสูงสุด 
      

          

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ข้อ 1  จัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับ               องค์กรและหน่อยธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข้อ 2  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้                    จัดการทุกหน่วยธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของสายงานสนับสนุน มีหน้าที่             กำกับดูแลเพื่อให้กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของแต่ละ               หน่อยธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 3  ทุกหน่วยงาน ตามกระบวนการของหน่วยธุรกิจและขบวนการสนับสนุน                 มีหน้าที่ จัดทำ นำไปปฎิบัติและแก้ใขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ความ             ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานในกรณีเกิดภาวะวิกฤษ

ข้อ 4  ฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่                  บริหารจัดการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมของ                 บริษัท เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจรวมทั้งนำไปปฎิบัติ             ในกรณีเกิดวิกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 5  ผู้บริหารและพนักงานตลอดจนลูกจ้างทุกคนต้องตระหนักถึงการมีส่วน                ร่วมในการดำเนินการสนับสนุนและปฎิบัตินโยบายการบริหารความต่อ                   เนื่องทางธุรกิจที่จะทำให้ บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์

                               WELL-EXPERIENCED  SPECIALISTS ENGAGED
                                                 
 
                                              What  We Do                                  What We Can
                          Strict Quality  Control                                                               Offer  Proper Counter Measures
                            We strictly check the incoming raw materials and the finished           We recommend customers its best solution against various
                                          products in accordance with our QA/QC flow.                                          troubles in various situations  according to the practical
                                    Used  lubricant Analysis                                         analysis and careful hearing.
                            Collect samples from our customers and analyze the lubricant          Develop Made-To-Order Products
                            conditions.                                                                                                 We can make special lubricant on demand by customers'
                        Research  on New technologies                              needs and requests to meet their specific conditions. 
                                         We are always researching for the new technologies or ideas,
                                         aiming at improving the lubricant industry.   
 
                                                                                       นโยบายคุณภาพ ซีรีคลอร์
                               ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ พร้อมด้วยบริการที่ดี จัดส่งสินค้าตรงเวลา
                                                                มีความปลอดภัยในการทำงาน
                                          เพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้าและเติบโตพร้อมกัน  มุ่งมั่นและ
                                                        ดำเนินการพัฒนารอบด้านอย่างต่อเนื่อง
                                            เพื่อความเป็นหนึ่งในการผลิตและจำหน่ายน้ำมันอุตสาหกรรม
                                                                             
                
 
 

ZERECLOR   GROUP

MOTOLUBE


SM WHEEL 


S.M TECHNOLOGY 


MPS  MAJIC  PACK SUNRISE

ZERECLOR CORPORATION

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม ปกป้องอุปกรณ์และเครื่องจักรของท่าน ควบคุมโดยวิศวกรผู้ชำนาญ

Engine by shopup.com